Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 12, nr. 1, 23 februari 2021
publicatiedatum 23 Feb 2021
Spannende weken!

Door de Lock-down, die al een jaar duurt, hebben de kinderen die nu in groep 8 zitten geen gewoon onderwijs gehad zoals vorige groepen in de aanloop naar de eindtoets en de middelbare school dat kregen. Omdat de middelbare scholen gesloten zijn, is het ook niet mogelijk om sfeer te proeven op de traditionele open dagen. Net als in andere jaren gaat de centrale loting voor een plek op een fijne school in Amsterdam wel gewoon door, hoewel met een enigszins aangepast tijdspad.


Wij hopen en wensen dat alle kinderen op een school van aanmelding of in ieder geval een hoge voorkeur geplaatst worden. De realiteit is echter dat er steeds meer kinderen naar de brugklas willen in Amsterdam en er geen extra aanbod is op de plekken waar dat het hardste nodig is. Zonder recht op voorrang op de school van keuze, kan ieder kind een slecht lot treffen en (zwaar) teleurgesteld worden; de kans om ingeloot te worden is dan sterk afhankelijk van de voorkeur en het schooladvies. Wij vinden solidariteit met uitgelote kinderen daarom erg belangrijk.


Goed nieuws voor dubbeladviezen

Tot nu toe konden kinderen met een dubbeladvies in Amsterdam alleen op het laagste niveau worden ingeschreven. Vmbo-t/havo advies lootte zodoende voor een vmbo-t brugklas en havo/vwo advies voor een havo brugklas. Dit jaar mogen ouders voor het eerst – conform landelijk beleid! – zelf kiezen op welk niveau zij hun kind inschrijven. De aanleiding is een raadsadres d.d. 14 juni 2020 van VSA, over kansengelijkheid bij toegang tot het voortgezet onderwijs, waarin wij o.m. pleitten voor behoorlijke behandeling van dubbeladviezen. CDA-raadslid Diederik Boomsma diende daarover vervolgens een motie in, die met algemene stemmen is aangenomen. Ook onderwijswethouder Marjolein Moorman sprak haar steun uit.


Nadat de Amsterdamse schoolbestuurders verenigd in OSVO in december lieten weten de wens van ouders en de gemeente voorlopig niet in te willigen, schreef VSA 25 januari jl. een brief aan OSVO voorzitter Rob Oudkerk. Er mag geen uitruil zijn van kansen over de rug van een specifieke groep kinderen. Afgelopen week kwam het goede nieuws dat de schoolbestuurders alsnog overstag zijn: kinderen met een dubbeladvies zijn niet langer automatisch veroordeeld tot het laagste niveau, inschrijven op het hoogste niveau kan nu ook.


Met een dubbeladvies kunnen kinderen nu ingeschreven worden op het gewenste niveau, op scholen die beide geadviseerde niveaus aanbieden. Met vmbo-t/havo advies zijn de categorale havo’s en de havo/vwo lycea dus vooralsnog uitgesloten en voor kinderen met havo/vwo advies de categorale vwo’s en gymnasia.


Vanuit kansengelijkheid zou het beter zijn om categorale scholen niet uit te zonderen. Buiten Amsterdam zijn gemotiveerde kinderen met havo/vwo advies ook welkom op categorale gymnasia. Daar is ook reden toe: uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat kinderen met dubbeladvies net zoveel kans hebben om in de derde klas op het hoogste geadviseerde niveau te zitten als kinderen met een enkelvoudig advies, als zij in een categorale klas starten. De resultaten van de centrale loting van de afgelopen jaren laten bovendien een grotere druk zien op gewilde (brede) lycea dan op categorale scholen. Zie daarvoor de historische kansen per school, die wij in spreadsheets hebben aangevuld met de capaciteit dit jaar per school: vmbo-t+, havo+ en vwo.


Strategisch voorkeurslijst opstellen

Strategisch kiezen wordt als onwenselijk gezien en daarom kozen de schoolbestuurders ervoor om de huidige centrale loting – ondanks alle bekende nadelen – voorlopig te behouden. Toch is strategisch kiezen wel degelijk mogelijk. Zo kiest circa 12% van de kinderen strategisch voor een school waar zij met voorrang en zonder loting geplaatst worden. Voor alle kinderen die geen recht op voorrang hebben, loont het om de ‘staart’ van de voorkeurslijst strategisch in te vullen. Ervaren ouder Jan Smit legt het op YouTube in 8 minuten uit!


VSA zet zich in voor meer aanbod en meer kwaliteit

VSA pleit voor meer aanbod van betere kwaliteit. De aandacht gaat echter vooral naar de verdeling van de krapte. Door middel van centrale loting leerlingen in het bestaande aanbod dwingen, is geen duurzame oplossing voor de al jaren bestaande en groeiende mismatch. Meer aanbod dat past bij de bekende voorkeuren en meer kwaliteit is de enige oplossing. Bij de start van de centrale loting in 2015 is beloofd dat het onderwijsaanbod zal worden aangepast aan de échte voorkeuren van kinderen en hun ouders. Die belofte is niet ingelost. Wethouder Marjolein Moorman heeft met de schoolbestuurders afgesproken dat het aanbod op categorale scholen krap wordt gehouden. Afgelopen week werd zodoende een geplande extra klas op het Cygnus gymnasium vlak voor de loting alsnog geschrapt.


De komende weken blijft VSA de loting, de uitkomst en de gevolgen voor individuele kinderen scherp volgen. Wij staan klaar om u te voorzien van belangrijke informatie. Volg ons op Twitter voor het allerlaatste nieuws. Sinds dit jaar zijn we ook via LinkedIn te volgen.


Verkiezingen Tweede Kamer

Binnenkort zijn er landelijke verkiezingen. Politieke partijen poneren ambitieuze plannen, bijvoorbeeld meerjarige brede brugklassen voor alle kinderen (de facto het einde van het gymnasium) en maximale klasgrootte van 21 leerlingen (sympathiek idee maar in Amsterdam rampzalig, gezien de huidige krapte). Het vernieuwde vmbo dat in 2024 moet starten, voegt het vmbo samen tot één leerweg waarmee vmbo-t (ook wel ‘mavo’) ophoudt te bestaan. Doorstroom naar havo wordt dan erg moeilijk omdat beroepsgerichte vakken in plaats komen van theoretische vakken. Bovendien wordt de scheiding tussen het vmbo enerzijds en havo en vwo anderzijds scherper omdat een praktijkgericht programma voor wat nu nog vmbo-t of mavo heet verplicht wordt. De brede lycea die nu vmbo-t t/m vwo aanbieden, zullen dat naar verwachting gaan heroverwegen.


Kortom, er valt wat te kiezen. Er is een speciale kieswijzer voor ouders die inzicht geeft in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs en opvoeding.


VSA meer nodig dan ooit!

Mede onder druk van de bij VSA verenigde ouders is er de afgelopen jaren best het nodige verbeterd. Maar wat is er nog veel werk te doen!


Met uw steun gaan we door de schoolbesturen en gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid adequaat onderwijs te bieden voor àlle Amsterdamse kinderen. U kunt zich hier aanmelden. U kunt ons helpen door deze nieuwsbrief door te sturen aan andere ouders. Hoe meer ouders zich aansluiten bij VSA, hoe sterker we staan!


Uw reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom op ons forum, via LinkedIn of via email. Volg ons ook op Twitter voor het laatste nieuws.


Donaties zijn welkom

U kunt ons en gedupeerde ouders ook steunen met een donatie. Om de benodigde continuïteit te kunnen behouden is geld nodig voor zaken als onderhoud van de website en kosten van juridische actie. Ervaring leert helaas dat juridische actie een effectieve methode is om de Amsterdamse scholenbestuurders tot actie te bewegen.


Met uw donatie kan Stichting VSA zich blijven inzetten om een werkelijke vrije schoolkeuze aan leerlingen te kunnen bieden. Het doel is om voor alle Amsterdamse kinderen, ook voor uw kind, de deur te openen naar goede scholen in Amsterdam.


Door gebruik te maken van iDeal, wordt uw donatie veilig afgehandeld.Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam, Veronesestraat 2, 1077 RB Amsterdam

SNS Bank 98.90.56.384 t.n.v. Stichting VSA, KvK: 34375898

stichtingvsa@gmail.com; www.stichtingvsa.nl

twitter.com/StichtingVSA


Content Management Powered by CuteNews