Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Update 2 maart, Briefwisseling tussen Stichting VSA en Lodewijk Asscher
publicatiedatum 02 Mar 2010

Aan de wethouder Onderwijs van de Gemeente Amsterdam
  De heer mr. L.F. Asscher
   
  Amsterdam, 16 maart 2010
   
 
  Betreft: Overinschrijvingen op Amsterdamse Scholen voor Voortgezet Onderwijs
   
  Geachte heer Asscher,
   
  Op basis van de inschrijvingen voor Amsterdamse scholen voor Voortgezet Onderwijs, zoals gepubliceerd op de websites van de scholen, zijn er op dit moment al meer dan 435 over-inschrijvingen voor een school voor Voortzet Onderwijs in Amsterdam. Hieruit blijkt dat de situatie nog nijpender is dan vorig jaar. Als Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) vinden we dit een verontrustende ontwikkeling, waaruit blijkt dat de door scholen en gemeente aangekondigde maatregelen niet het nodige effect hebben.
   
  Ruim 1.500 kinderen en hun ouders gaan een periode van grote onzekerheid tegemoet. Deze kinderen en hun ouders moeten serieus rekening houden met uitloting en moeten zich oriënteren op alternatieven. Zoals eerder met u besproken kunnen kinderen van buiten Amsterdam vrijwel altijd terugvallen op een voorrangsplek op een school van keuze in of rond hun eigen woonplaats. Kinderen uit Amsterdam hebben die zekerheid als enige kinderen in de regio niet.. Wij vinden dit een onaanvaardbare rechtsongelijkheid en blijven daarom strijden voor een structurele oplossing van dit probleem. Dat de onrust groot is, blijkt uit de snelle groei van het aantal ouders van zich bij de Stichting heeft aangemeld. De teller staat inmiddels op 560.
   
  Zoals u weet hebben wij als Stichting VSA door overleg met u en met  de scholen (vertegenwoordigd in de OSVO) getracht tot een oplossing van het probleem te komen. Hoewel alle betrokkenen de rechtsongelijkheid erkennen, is van een structurele oplossing nog geen sprake en moet een steeds groter aantal scholen (zie bijlage) gaan loten. Omdat ook de rechter in kort geding tot een belangenafweging is gekomen, Omdat ook de rechter in kort geding tot een belangenafweging is gekomen, zijn de betrokken kinderen dit jaar vooral aangewezen op uw leiderschap en inventiviteit in deze en op het verantwoordelijkheidsgevoel van de scholen.
   
  We hebben besloten een bodemprocedure te gaan voeren bij de rechtbank Amsterdam om via de rechter alsnog tot een structurele oplossing te komen. Onze voorkeur blijft echter uitgaan naar het vinden van een oplossing in goed overleg met u als gemeente en met de scholen, vertegenwoordigd in de OSVO.
   
  We willen u vragen daarin de leidende rol te blijven spelen die u als wethouder al eerder hebt aangeven te willen spelen. Een extra motivatie zou daarbij wellicht gevonden kunnen worden in de politieke steun voor ons initiatief die door de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad is toegenomen.
   
  Graag  willen wij met u overleggen over maatregelen om dit probleem voor de toekomst structureel op te lossen.
   
 Graag vernemen we hoe we het overleg met u op korte termijn kunnen hervatten.  Bij voorbaat dank voor uw moeite,
   
  Hoogachtend,
   
   
  Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA)
  Krijn van Beek, voorzitter
   
   
  Cc Vereniging OSVO, de heer N. Krijnen

BIJLAGE: Stand van overinschrijvingen volgens opgave scholen.

NB niet alle scholen maken hun gegevens openbaar.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Naam schoolOnderwijstype
Beschikbare
      plaatsen
Inschrijvingen
Over
      -inschrijvingen
Nog
      beschikbaar
Geert Groote   CollegeVMBO
25
te   veel
ja
vol
Montessori Lyceum Amsterdam VMBO/HAVO
75
70
0
5
Spinoza LyceumMAVO
26
50
24
vol
Spinoza LyceumHAVO/ MAVO
54
101
47
vol
Fons VitaeHAVO
56
79
23
vol
Geert Groote College HAVO
25
te veel
ja
vol
HLZHAVO
56
?
vol
Spinoza LyceumHAVO/ Atheneum
112
172
60
vol
Fons Vitae HAVO/VWO
56
103
47
vol
Gerrit van der VeenHAVO/VWO
145
194
49
vol
HLZHAVO/VWO
56
32
-
24
Montessori Lyceum AmsterdamHAVO/VWO
208
243
35
vol
Amsterdams   LyceumVWO
172
230
58
vol
Fons VitaeVWO
56
63
7
vol
4e GymnasiumGymnasium
135
167
32
vol
Barleus   GymnasiumGymnasium
135
159
24
vol
Berlage TTO   Gymnasium
56
-
-
enkele plaatsen
CygnusGymnasium
-
113
0
aanvulling 5e klas
IgnatiusGymnasium
135
164
29
vol
Spinoza LyceumGymnasium
56
55
0
1
VossiusGymnasium
135
128
0
7
Totaal over-inschrijvingen 
435
-- Email Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling -- 01-03-2010 --

Geachte heer van Beek, beste Krijn,
Vanochtend heeft de heer Asscher u toegezegd in de loop van de dag te informeren over zijn standpunt over uw voorstellen om de

kernprocedure te wijzigen. Na overleg met de heer Asscher stuur ik u zijn reactie
 
De wethouder hecht er aan te benadrukken dat het OSVO verantwoordelijk is voor de kernprocedure. Hij zal daarom het OSVO nogmaals

vragen om met de schoolbesturen in alle randgemeenten te komen tot een uniforme regeling, die alle kinderen in de regio gelijke

plaatsingsmogelijkheden geeft.
 
Als blijkt dat een uniforme regeling op korte termijn niet mogelijk is dan adviseert hij het OSVO een gedifferentieerde

toelatingsregeling voor Amsterdam te ontwikkelen. Een gedifferentieerde toelatingsregeling houdt rekening met het feit dat in

sommige randgemeenten geen VO-scholen aanwezig zijn.  Een VO-school in Amsterdam is dan de logische meest dichtbij gelegen optie.

Een gedifferentieerde regeling houdt ook rekening met het feit dat sommige scholen een regionale functie hebben, omdat vergelijkbaar

aanbod (categoraal gymnasium, montessori - en daltononderwijs, antroposofisch onderwijs) in de regio niet aanwezig is. In een

gedifferentieerde regeling stelt hij ook voor te bezien of andere toelatingscriteria (zoals broer/zus) in de toekomst nog wenselijk

zijn.
 
De heer Asscher vraagt “de anderen” dus te veranderen. Blijkt dat op korte termijn niet tot gelijke plaatsingsmogelijkheden te

leiden, dan zal hij het OSVO voorstellen voor Amsterdam een gedifferentieerde toelatingsregeling te ontwikkelen.
 
Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht deze mail nog onduidelijkheden bevatten of tot vragen leiden dan

ben ik graag bereid met u te overleggen.
 

Met vriendelijke groet,

Norbert Krijnen
Programmamanager Jong ;-) Amsterdam
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

-- E-mail naar aanleiding van gesprek met L.Asscher -- 01-03-2010 --


Geachte heer Asscher,

Nogmaals dank voor uw tijd en aandacht, we waarderen het zeer dat u ruimte voor ons heeft gemaakt in deze voor u hectische week.

We waarderen ook de steun die u uitspreekt voor de strijd tegen de heersende rechtsongelijkheid, daarover zijn we het helemaal eens.

De discussie gaat vervolgens uitsluitend nog over de manier waarop dit opgeheven kan worden. We constateren dan dat er eigenlijk

twee wegen openstaan: de anderen veranderen of zelf een voorrangsregeling afspreken. Onze inschatting blijft dat een keuze voor ‘de

anderen veranderen’ gelijk staat aan de bestaande situatie in stand houden en dus betekent ‘wel gelijk hebben maar geen gelijk

krijgen’.

We beseffen dat een voorrangsregeling niet voor iedereen de ideale oplossing oplevert, zo’n regeling levert ongetwijfeld nieuwe

scheve gezichten op. Maar er zijn en blijven hoe dan ook circa duizend plekken voor kinderen van buiten de stad – ook al hebben die

elders ook voorrang - en dat garandeert dus wel degelijk voldoende keuzeruimte voor kinderen uit de regio. Daarom zien wij niet hoe

deze nieuwe rafels groter zouden kunnen zijn dan de bestaande en dus ook geen argument zouden mogen zijn om de door ons bepleite

voorrangsregeling niet te steunen.

We zien uit naar uw aangepaste verklaring en hopen dat u daarin ondubbelzinnig steun kunt uitspreken voor de invoering van een

voorrangsregeling.

Hartelijke groet,

Krijn van Beek
voorzitter VSA--REACTIE van VSA -- 16-02-2010 --

16 februari 2010

Geachte heer Asscher,

Dank voor uw uitgebreide reactie.

Helaas gaan uw argumenten - en dus ook uw maatregelen - volledig aan de werkelijke problematiek voorbij. Het probleem is niet zozeer

de dubbele inschrijvingsmogelijkheid, maar het feit dat alle kinderen uit de regio gebruik kunnen maken van een voorrangsregeling

behalve kinderen uit Amsterdam. Bijgevoegd is een excell sheet waarop dit in kaart is gebracht.

Dit levert hoe dan ook een ongelijke behandeling op die Amsterdamse kinderen in een achterstandspositie brengt. Daar kunt u niet

omheen. Uw streven om tot afschaffing van alle voorrangsregelingen te komen is niet alleen volstrekt irrealistisch, maar ook

onwenselijk. Het zou de aanzuigende werking van Amsterdamse scholen alleen maar vergroten (er zou geen voorrangsrecht meer zijn dat

een deel van de kinderen uit de regio nu nog het zekere voor het onzekere doet kiezen) en het zou scholen uit de regio onmogelijk

maken hun onderwijsaanbod te managen. De thans bestaande voorrangsregelingen geven juist invulling aan de regiofunctie die ook deze

scholen uit de regio hebben.

Overigens is ons door het OSVO in ons gesprek met hen afgelopen woensdag ook een onjuiste voorstelling van zaken over de afspraken

met Amstelveen voorgespiegeld. Ons is inmiddels zowel mondeling als schriftelijk door het Keizer Karel College en het Herman

Wesseling bevestigd dat hun voorrangsregeling ook in de tweede ronde nog zal worden toegepast. Zo blijft het meedingen naar plaatsen

op Amsterdamse scholen voor kinderen die in Amstelveen voorrang hebben een spel zonder nieten.

Wie worden hiervan de dupe? Niet zomaar een anonieme groep uitgelote kinderen, maar vooral ook de Kinderen uit de achterstandswijken

van Amsterdam, voor wie de goede scholen in Amsterdam, in het bijzonder Amsterdam Zuid, op deze manier ontoegankelijk blijven. Die

goede scholen trekken namelijk liever de elite uit Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevendorp e.d. aan dan kinderen uit

achterstandswijken, die op deze scholen dan ook nauwelijks te vinden zijn.

Het is spijtig dat u en uw partij verkiezen deze praktijk te stimuleren. De Stichting VSA komt wel voor deze kinderen op en streeft

ernaar ook voor dit jaar iets aan deze onrechtvaardige situatie te doen. Wij zullen dan ook op de kortst mogelijke termijn een kort

geding starten om datgene af te dwingen dat de VO-scholen en de gemeente al veel eerder hadden moeten doen, te weten een

voorrangsregeling voor Amserdamse kinderen op Amsterdamse VO-scholen introduceren.

Met deze stand van zaken zijn we overigens graag bereid op 1 maart om 10:00u met u het gesprek aan te gaan, al was het maar omdat we

ervan overtuigd zijn dat u de idealen waar u voor zegt te staan met uw standpunt tekort doet.

Hartelijke groet,

Krijn van Beek


-- Antwoord van Lodewijk Ascher -- 16-02-2010 --


16 februari 2010

Geachte Heer van Beek,

Om ouders en kinderen de kans te bieden op kwalitatief goed Havo/VWO onderwijs heb ik de dienst DMO gevraagd zo goed mogelijk te

bewaken of de beschikbare capaciteit voldoende matched met de prognose van DMO. Dat bleek niet het geval te zijn. Ik heb de

schoolbesturen in Amsterdan hierop gewezen. De schoolbesturen hebben extra capaciteit gecreeerd op kwalitatief goede en

aantrekkelijke HAVO/VWO-scholen. Op deze manier is er voor ieder kind kwalitatief en aantrekkelijk VWO-onderwijs in Amsterdam

beschikbaar.

Ik heb het OSVO √bestuur gevraagd om in overleg met de schoolbesturen in Amstelveen, De Meerlanden en Ronde Venen te komen tot een

procedure, waarbij ook de leerlingen uit dit gebied zich slechts op één school kunnen inschrijven. Deze éénduidige manier van

inschrijven is ook geraliseerd. Het is wellicht goed te weten, dat de Amstelveense scholen vorig niet hebben geloot voor plaatsen in

het VWO.

Ik ben het met het standpunt van het OSVO eens, dat alle voorrangsregelingen in de regio Amsterdam ongewenst zijn. De Amsterdamse

(categorale) VWO scholen stellen zich begrijpelijk op het standpunt dat zij een regio-functie vervullen. Een ouder uit Diemen moet

de mogelijkheid hebben zijn kind op een categorale VWO-school in te schrijven. Zo moeten ook alle Amsterdamse ouders zonder

voorrangsregeling zich kunnen inschrijven bij scholen buiten Amsterdam. Ik heb het OSVO dringend geadviseerd dit te effecturen met

de scholen in de randgemeenten.

Ik verwacht dat nu ouders uit de randgemeenten weten dat zij zich ook maar op één school kunnen inschrijven veel vaker voor

zekerheid zullen kiezen en Amsterdam zullen mijden. Hierdoor zal de druk op de beschikbare plaatsen verminderen.


Graag had ik met u hierover persoonlijk gesproken. Ik heb u daarvoor volgende week in mijn overvolle agenda drie data aangeboden.

Helaas blijkt u allen op wintersport te zijn. Graag ben ik bereid 1 maart 10.00 uur of 11 maart 11.00 uur met u de kerprocedure te

bespreken.

Met vriendelijke groet,

Lodewijk Asscher--Brief VSA aan Lodewijk Asscher -- 11-02-2010  --Betreft: loting voortgezet onderwijs


Geachte heer Asscher,

We spraken vorige week dinsdag in de Balie af dat we zouden proberen daar waar
mogelijk samen op te trekken met betrekking tot de ongelijkheid van Amsterdamse
kinderen bij toegang tot middelbare scholen.
Gisteren waren we bij de OSVO:
- OSVO erkent dat er sprake is van ongelijkheid;
- OSVO ontkent niet dat de huidige regeling de facto discriminerend werkt;
- OSVO denkt echter dat ze de eigen besturen niet mee kan krijgen en hoopt
daarentegen dat ze alle scholen en gemeenten in de regio op termijn wel zo ver
kan krijgen dat ze hun voorrangsregels terzijde te schuiven.
Uw medewerker Norbert Krijnen was bij het gesprek aanwezig en kan deze lezing
bevestigen.
Onze conclusie is dat OSVO geen argumenten heeft om de bestaande ongelijkheid te
laten voort bestaan, dat ze het eigen belang laat prevaleren boven dat van de kinderen
waar ze voor moeten staan en dat ze slechts een beetje druk nodig heeft om – ook
voor dit jaar – al te kiezen voor de Amsterdamse jeugd. OSVO legt bovendien de
verantwoordelijkheid bij scholen buiten Amsterdam door deze te verzoeken af te zien
van voorrangsregelingen. Wij zien dat niet gebeuren.
Wij overwegen om nu op korte termijn naar de rechter te gaan om te voorkomen dat dit
jaar opnieuw honderden kinderen de dupe worden van het gebrek aan
verantwoordelijkheidsgevoel bij de schoolbesturen. We zien de rechter echter als
laatste redmiddel. In het belang van de betrokken 350 kinderen zouden we het liefst in
overleg tot een oplossing komen.
Als wethouder verantwoordelijk voor onderwijs in de stad zou u wellicht een
beslissende invloed kunnen hebben en het laatste zetje kunnen geven om OSVO in
beweging te krijgen. De tijd dringt immers: op 1 maart starten de inschrijvingen.
2
Wellicht kunt u hierin uw invloed laten gelden. Graag horen we of u bereid bent de
situatie op korte termijn met ons en met OSVO te bespreken.


Hartelijke groet,
Krijn van Beek
Voorzitter
Tevens bereikbaar: 06-55557838, vanbeek@xs4all.nl

Content Management Powered by CuteNews