Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


Briefwisseling tussen OSVO en VSA
publicatiedatum 18 Feb 2010
Aan: Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam
Veronesestraat 2
1077 RB Amsterdam
Amsterdam, 16 februari 2010
Betreft: reactie op uw brief d.d. 11 februari 2010

Geachte leden van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam,
De conclusies in uw brief d.d. 11 februari 2010 onderschrijven wij niet. Wij erkennen dat er een spanning is tussen vraag en aanbod op de Amsterdamse onderwijsmarkt. Om daar een passend antwoord op te geven, heeft de vereniging Osvo voor cursusjaar 2010-2011 een aantal maatregelen genomen:

Kinderen uit de randgemeenten Amstelland en De Ronde Venen (waaronder
Amstelveen) moeten hun originele inschrijfformulier afgeven bij inschrijving op een Amsterdamse VO-school. Hierdoor is dubbele aanmelding niet mogelijk. In de aanmeldingsprocedure is er dus geen onderscheid tussen Amsterdamse kinderen en kinderen uit deze gemeenten.

Voor 2010-2011 hebben we de beschikbare ruimte in kaart gebracht, om daarmee te bepalen of er frictie is tussen vraag en aanbod. De frictie die theoretisch ontstaat voor leerlingen met een havo- en/of havo/vwo- advies is opgelost door schoolbesturen te verzoeken hun plaatsingsmogelijkheden uit te breiden. Aan dit verzoek is door de schoolbesturen voldaan. De categorale gymnasia en de afdelingen van een aantal brede schoolgemeenschappen hebben hun plaatsingsruimte in de afgelopen jaren uitgebreid. Al deze scholen voldoen aan de kwaliteitseisen van de inspectie.

In het verlengde hiervan hebben de vereniging Osvo en de gemeente (DMO), in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen, afgesproken dat er totaal over de gehele opleiding- 5000 plaatsen op categorale vwo`s beschikbaar zijn en 5000 op schoolgemeenschappen. Deze ruimte voorziet in de vraag voor vwo-onderwijs. De Osvo heeft bewust dit volume op peil gebracht. Voor het cursusjaar 2010-2011 is er voldoende ruimte op categorale scholen en brede schoolgemeenschappen samen. De prognose is dat er komend cursusjaar 6750 leerlingen instromen (inclusief de instroom
van leerlingen van buiten Amsterdam). Als alleen de afdelingen die door de inspectie niet met een voldoende zijn beoordeeld worden geteld (7879) zijn er ruim 1000 plaatsen meer dan leerlingen. Hoewel niet van alle leerlingen de eerste keuze wordt gehonoreerd, is het dus wel duidelijk dat zij een plek kunnen vinden op een van de andere scholen.

Uw conclusie, dat de toestroom van kinderen buiten de stad naar de populaire Amsterdamse scholen een belemmering is voor de toegang tot deze scholen voor kinderen uit Amsterdamse achterstandswijken, delen wij niet. De problematiek spitst zich niet specifiek toe op leerlingen uit Amsterdamse achterstandswijken, maar geldt in gelijke mate voor alle leerlingen uit
Amsterdam. De problematiek van Amsterdamse achterstandleerlingen is van een geheel andere aard en gelukkig zien wij in toenemende mate dat zij schoolgemeenschappen en categorale scholen bezoeken.

Naast het gegeven dat wij als Amsterdamse schoolbesturen graag tegemoet komen aan de vraag van Amsterdamse leerlingen, heeft Amsterdam van oudsher een regiofunctie. Het gaat hierbij veelal om kinderen uit gemeenten waar geen VO-onderwijs is. Daarnaast trekken de categorale gymnasia en de traditionele vernieuwingsscholen (montessori, dalton en vrije school) om verschillende redenen kinderen uit de regio.

Voor cursusjaar 2010-2011 kunnen we geen veranderingen van de kernprocedure doorvoeren: het is te laat in het jaar, tijdens het spel verander je niet de regels. Bovendien zijn bovengenoemde maatregelen een oplossing voor een groot deel van de problematiek. We willen wel voor volgend jaar opnieuw kijken naar de voorrangsregels en bij voorkeur de regels harmoniseren voor de stad en voor de randgemeenten. Conform onze afspraak zullen wij niettemin uw vraag aan onze leden voorleggen. Ik zal u daar voor 1 maart uitsluitsel over geven.

Vriendelijke groet,
Namens de vereniging Osvo,
Ferd Stouten

-- Brief van SVA aan de OSVO  18 februari 2010--


Aan het bestuur van de Vereniging OSVO

Burgemeester Hogguerstraat 2a

1064 EB Amsterdam
Amsterdam, 18 februari 2010

Betreft: uw brief van 16 februari 2010

Geachte heer Stouten,

Dank voor brief waarin u nog eens de positie van de Vereniging van Schoolbesturen toelicht.

Helaas gaan uw argumenten - en dus ook uw maatregelen - volledig aan de werkelijke problematiek voorbij. Het probleem is niet zozeer de dubbele inschrijvingsmogelijkheid, maar het feit dat alle kinderen uit de regio gebruik kunnen maken van een voorrangsregeling behalve kinderen uit Amsterdam. Bijgevoegd is een excell sheet waarop dit in kaart is gebracht.

Dit levert hoe dan ook een ongelijke behandeling op die Amsterdamse kinderen in een achterstandspositie brengt. Dat kunt u in uw brief ongenoemd laten, maar heeft u in ons gesprek wel degelijk erkend. Uw streven om deze ongelijkheid op te heffen door afschaffing van alle voorrangsregelingen is overigens volstrekt irrealistisch en ook onwenselijk. Het zou de aanzuigende werking van Amsterdamse scholen alleen maar vergroten (er zou geen voorrangsrecht meer zijn dat een deel van de kinderen uit de regio nu nog het zekere voor het onzekere doet kiezen) en het zou het voor scholen uit de regio onmogelijk maken hun onderwijsaanbod te managen. De thans bestaande voorrangsregelingen geven juist invulling aan de regiofunctie die ook deze scholen uit de regio hebben.

Wat betreft de regiofunctie, het volgende: Amsterdamse middelbare scholen bieden jaarlijks ruim 7.000 eerstejaars plaatsen aan. In het schooljaar 2007-2008 werden na de lotingen 7.120 kinderen geplaatst in het eerste jaar van een Amsterdamse middelbare school, waarvan er 6.060 naar Amsterdamse kinderen gingen en 1.060 naar kinderen uit de regio (bron: rapport Spiegel Amsterdams VoortgezetOnderwijs in beeld mei 2009. Eenvoorrangsregelingvoor Amsterdamse kinderen zal geen grote invloed hebben op deze verhouding, ook met een voorrangsregeling zijn er nog steeds circa 1.000 plaatsen beschikbaar voor kinderen van buiten Amsterdam. De instroomcapaciteit blijft, maar er zal wellicht een andere spreiding zijn over scholen in Amsterdam. Waar nu Amsterdamse kinderen op zoek moeten naar een alternatief na uitloting in de eerste ronde, zijn het dan de kinderen van buiten Amsterdam. Die houden echter de zekerheid van voorrang in eigen regio die kinderen in Amsterdam nu nog niet hebben.

Overigens herhaalt u in uw brief de onjuiste voorstelling van zaken over de afspraken met Amstelveen zoals u die ons ook al voorspiegelde in ons gesprek van afgelopen woensdag. Het Keizer Karel College en het Herman Wesseling College in Amstelveen bevestigen zowel mondeling als schriftelijk dat hun voorrangsregeling ook in de tweede ronde nog zal worden toegepast. Zo blijft het meedingen naar plaatsen op Amsterdamse scholen voor kinderen die in Amstelveen voorrang hebben een spel zonder nieten.

Wie worden hiervan de dupe? U zegt: “De problematiek spitst zich niet specifiek toe op leerlingen uit Amsterdamse achterstandswijken, maar geldt in gelijke mate voor alle leerlingen uit Amsterdam”. Dit is niet waar. De schade voor kinderen uit achterstandswijken van uitloten is groter dan die voor kinderen uit beter gesitueerde milieus. Maar wat vooral geldt: leerlingen uit Amsterdam vormen een gemengde groep etnisch, cultureel en sociaal-economisch - terwijl de groep van buiten Amsterdam die u zo graag ziet op uw scholen, de autochtone elite is uit Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevendorp e.d.

Percentueel wordt, door de toeloop van (vrijwel uitsluitend tot de elite behorende) kinderen uit de randgemeenten, de kans voor de - veelal allochtone - kinderen uit de achterstandswijken om op een goede school toegelaten te worden, in vergelijking met de tot de elite behorende kinderen, dus wel degelijk kleiner. Uw hardnekkige ontkenning van dit verschil doet vermoeden dat u dit discriminerende mechanisme bewust in stand houdt.

Het is spijtig dat u verkiest deze praktijk voort te zetten. De Stichting VSA komt wel voor deze kinderen op en streeft ernaar ook voor dit jaar iets aan deze onrechtvaardige situatie te doen. Wij zullen dan ook op de kortst mogelijke termijn een kort geding starten om datgene af te dwingen dat de VO-scholen en de gemeente al veel eerder hadden moeten doen, te weten een voorrangsregeling voor Amsterdamse kinderen op Amsterdamse VO-scholen introduceren.

Tenslotte is uw opmerking dat het nu te laat zou zijn voor aanpassing van de procedure dit jaar wel erg vrijblijvend. De problematiek bestaat al jaren, vorig jaar is er al een rechtszaak gevoerd over een voorrangsregeling voor Amsterdamse kinderen, ouders hebben u zeer bijtijds brieven geschreven met het aanbod mee te denken over de kernprocedure, maar u heeft er steeds voor gekozen de kop in het zand te houden. Het geeft dan geen pas om ook dit jaar weer een lichting kinderen de dupe te laten worden van uw beleid. Onze tip: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.


Met vriendelijke groet,
Krijn van Beek
Voorzitter Stichting VSA


--Verslag van de VSA aan de OSVO 11 februari 2010--


Aan het bestuur van de Vereniging OSVO
Burgemeester Hogguerstraat 2a
1064 EB Amsterdam
Amsterdam, 11 februari 2010
Betreft: conclusies van ons gesprek 10 februari 2010

Geacht bestuur,
Graag willen wij u bedanken voor het verhelderende gesprek van gisteravond met drie
vertegenwoordigers van uw vereniging. Mevrouw Verhoeckx en de heren Elkerbout en
Stouten hebben namens uw vereniging in aanwezigheid van een vertegenwoordiger
van de gemeente Amsterdam, de heer Krijnen, toegelicht wat de ideen van de in het
OSVO verenigde schoolbesturen zijn met betrekking tot de ongelijke toegang voor
Amsterdamse kinderen tot het middelbaar onderwijs. Van onze kant waren aanwezig
mevrouw Te Winkel en de heren Bijlholt en Van Beek namens het bestuur van de
Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam en de heer Roos als ongebonden adviseur van
de stichting.
Een aantal conclusies uit dit gesprek, willen wij graag nog even bevestigen:
1) Het OSVO erkent dat er rechtsongelijkheid is in die zin dat kinderen van buiten
Amsterdam wel voorrang hebben op een school in hun eigen omgeving en
kinderen uit Amsterdam niet;

2) Het OSVO erkent dat de situatie waarin honderden kinderen uitgeloot worden
voor vaak niet alleen de school van 1e maar ook die van 2e, 3e en 4e keus, zeer
onwenselijk is;

3) Het OSVO ontkent niet dat de huidige regeling de facto discriminerend werkt in
die zin dat de omvangrijke toestroom van kinderen van buiten de stad naar de
populaire scholen in Amsterdam kinderen die elders een gegarandeerde plek
hebben - de toegang tot deze scholen belemmert voor kinderen uit
Amsterdamse achterstandswijken;

4) Een voorrangsregeling voor Amsterdamse kinderen zou al deze problemen
voor een belangrijk deel oplossen, maar het OSVO is niet bereid zo’n
voorrangsregeling voor te stellen.

5) Het OSVO streeft ernaar op termijn scholen in de regio en dus niet
aangesloten bij het OSVO en gemeenten in de regio te bewegen hun
voorrangsregelingen af te schaffen.

Wij trekken hieruit de conclusie dat de schoolbesturen verenigd in het OSVO de ernst
van de situatie nog altijd onvoldoende onder ogen zien en dat er opnieuw een jaargang
kinderen opgeofferd zal worden aan de eigen belangen van de scholen.
Wij beraden ons op stappen om de kennelijke onredelijkheid en onrechtmatigheid van
de huidige kernprocedure nog vr de inschrijving van 2010 te doen corrigeren. Onder
het motto ‘schoolbesturen dwingen ouders opnieuw tot gang naar de rechter’ zullen wij
deze problematiek en de veronachtzaming door de schoolbesturen van de belangen
van Amsterdamse kinderen in de publiciteit brengen.

Mocht u in de tussentijd van gedachten veranderen dan vernemen wij dit natuurlijk
graag, want als gezegd: wij hebben liever een oplossing dan een rechtszaak.

Met vriendelijke groet,
Krijn van Beek
Voorzitter Stichting VSA


Content Management Powered by CuteNews